รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์รักษาราชการแทน อธิการบดี
chutikarn.sr@ssru.ac.th

รองอธิการบดี

ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง
ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารpreecha.po@ssru.ac.th
รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์
รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ somdech.ru@ssru.ac.th
รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ
รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ witthaya.me@ssru.ac.th
รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์
รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา thanasuwit.th@ssru.ac.th
ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันท์
ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันท์ รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา chananart.me@ssru.ac.th